روز جهانى تظاهرات عليه نژادپرستى – براى انسانيت


عربي | Deutsch | English | فارسی | Türkçe

شنبه ۱۸ مارچ ۲۰۱۷، ساعت ۱۴

Wien, Märzpark | U6 Burggasse/Stadthalle, Demonstration zum Parlament

در روز ١٨ ماه مارچ همه با هم در چهارچوب روز جهانى تظاهرات عليه نژادپرستى به خيابان مى آييم، تا مقابل سياست بازگرداندن (اخراج)  پناهنده ها در اروپا كه سياستى نژادپرستانه و كشنده است بايستيم. در سال گذشته بيش از ٥٠٠٠ نفر در درياى مديترانه غرق شدند – بيشتر از هر زمان ديگرى.

پاسخ اتحاديه ى اروپا اما به جاى ايجاد راه هاى مهاجرت قانونى براى پناهنده ها، ادامه دادن به بستن مرزها بود.

در حالى كه در يونان و در طى مسير بالكان هزاران پناهجو در سرماى زير صفر درجه مجبورند با مقاومت به مسير خود ادامه دهند دولت اتريش نصف كردن ردّ درخواست هاى پناهندگى و احداث اردوگاه هاى پناهندگى بزرگ در داخل و خارج كشور را بررسى مى كند. ائتلاف سرخ – سياه (ائتلاف حزب سوسيال دموكرات اتريش و حزب مردمى اتريش) در مورد اين مسئله دائما خواست های حزب آزادی اتریش (حزب راست افراطى) را تحقق مى بخشد و بدين وسيله به تفكرات راست افراطى (تفكرات نژادپرستانه) مشروعيت مى دهد.

نابرابرى همچنان بيشتر و بيشتر مى شود و دولت اتريش به صورت محسوس مقابل كسانى پيش مى رود كه از حداقل امكانات براى زندگى برخوردار هستند.

تلاش مى كنند ما را از هم جدا كنند، تا توجهمان از كسانى منحرف شود كه ميلياردها يورو پول را بازيچه كرده اند. پس مبارزه عليه نژادپرستى بايد يك مبارزه عليه تناسب هاى حاكم باشد كه اين نابرابرى ها را مديريت و رهبرى مى كند.

ما مى خواهيم در روز ١٨ ماه مارچ پيامى روشن براى ايجاد راه هاى مهاجرت امن و قانونى بفرستيم. پيامى واضح عليه نژادپرستى، نابرابرى و عقب گرد اجتماعى.